Diskriminace na trhu práce a podnikání jako možná „cesta ven“

V podnikání máte šanci uspět.

Diskriminace v oblasti zaměstnání na základě příslušnosti k určité skupině je velkým tématem současnosti. Je třeba si uvědomit, že trh práce není neutrálním prostředím, ale odráží se v něm řada předsudků, se kterými se jednotlivé skupiny musí vyrovnávat. Boj s touto formou diskriminace si  dlouhodobě jako jednu ze svých priorit klade také Evropská unie, jedná se tedy o téma, se kterým se s větším či menším úspěchem snaží popasovat nejen země východního bloku ale i „vyspělé“ státy Západu a můžeme říci, že úplně vyřešeno není nikde.
Genderová diskriminace na trhu práce je pak zásadní součástí tohoto komplexního problému. Také v českém prostředí je diskriminace na základě pohlaví dosud přítomná, a to navzdory nově přijímaným zákonům, které se jí snaží  podchytit a eliminovat. Tyto zákony Česká republika přijala v období slaďování legislativy s legislativou EU a v současné době jsou u nás antidiskriminační zákony na vysoké úrovni. Přestože by se mohlo zdát, že diskriminace na trhu práce již nehrozí, nedávné výzkumy potvrzují opak – postavení žen a mužů na trhu práce je i přes existující zákonodárství dlouhodobě nerovné.

Jak se tedy genderová diskriminace na trhu práce v praxi projevuje? Jak upozorňuje Alena Křížková (2011), forem genderové diskriminace na pracovním trhu je několik – nejvýznamnějšími jsou systematické rozdíly v platovém ohodnocení mužů a žen, kdy průměrný plat ženy dosahuje 75 % platu muže či nestejný podíl obou pohlaví mezi vedoucími pracovníky, mezi kterými ženy tvoří jen přibližně 28 %. Ženy při snaze dosáhnou vedoucí pozice či srovnatelného platu často narážejí na tzv. skleněný strop, tedy neviditelné, těžko uchopitelné bariery, které sestávají především ze zakořeněných představ a předsudků. Vyššího postavení pak snáze dosáhne stejně (a někdy i méně) vzdělaný a zkušený kolega než právě jedna z ženských zaměstnankyň. Dlouhodobě ustáleným ukazatelem je také míra nezaměstnanosti, která je mezi ženami o 2-3 % vyšší než mezi muži (samozřejmě, pokud nebereme v úvahu rodičovskou dovolenou, která se do míry nezaměstnanosti nezapočítává).

Proč podnikat?

Diskriminace na trhu práce je dokazatelným faktem, otázkou ale je „jak z toho všeho ven“. Jednoduchá řešení u komplexních problémů samozřejmě neexistují, jednou z cest pro diskriminované by však mohlo být osamostatnění se na trhu práce, tedy cesta podnikání. Linie, kterou nastavila Evropská unie, jde v mnohém právě tímto směrem – tedy k podpoře podnikatelských záměrů těch, kteří jsou (potenciálně) vystaveni diskriminaci.
Jaké jsou tedy výhody podnikání? Je to především určitá volnost úvazku, tedy časová flexibilita. Ta je často velmi důležitá především pro ty, kteří se starají o domácnost a pečují o děti, což jsou v současné české společnosti spíše ženy. Právě pečovatelská funkce žen je navíc jedním z častých argumentů, proč jsou ženy na trhu práce diskriminovány. Další výhodou je nepochybně možnost být „sama sobě šéfkou“, tedy možnost nastavovat pravidla dle svého uvážení.

Právě flexibilita a snaha skloubit rodinný a pracovní život je dle již zmíněného výzkumu Křížkové nejčastějším důvodem a motivací, která ženy k podnikání vede. Druhým významným důvodem je právě zkušenost s bariérami v postupu a všeobecná nespokojenost s pozicí zaměstnankyně. Je ovšem potřeba si uvědomit, že bariéry jsou nejen v okolí ale často také v jedincích samotných a projevují se v nedostatku sebedůvěry při vstupu do neobvyklých oblastí, což je často typické i pro řadu žen při zvažování možnosti podnikat. Také proto jsou projekty na podporu podnikání prioritní a mohou napomoci k získání kýžené sebedůvěry a potřebného know-how.

Zdroje:

Křížková, A. 2011. Pracovní dráhy žen v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>