Slaďování rodiny a zaměstnání – slabé místo českého trhu práce?

Flexibilních pracovních úvazků je v Česku nedostatek.

Problém slaďování rodinného a pracovního života je horkým tématem současnosti, které v české porevoluční společnosti stále více nabývá na významu. Rušení školek a jeslí, ke kterému po roce 1989 postupně dochází, klade větší nároky na rodiče samotné. V kontextu Česka pak tento stav obecně dopadá významněji na ženy, pro českou společnost je totiž typické zachování tradičního modelu rozdělování rolí, kdy matky zůstávají s dětmi na rodičovské dovolené a otcové pokračují v pracovní kariéře. Časté je také setrvávání žen na rodičovské se dvěma dětmi po sobě, tedy i šest a více let v kuse – tyto ženy se tak po několik let nacházejí úplně mimo pracovní trh.

Proč je tento stav problematický? Je nutné si uvědomit, že návrat na pracovní trh je pro ženy po této několikaleté pauze velmi nesnadný. Česká republika patří v evropském kontextu k zemím, kde je procento rodičů (typicky tedy žen), kteří se po rodičovské dovolené mají možnost vrátit do původního zaměstnání, nejmenší (Kuchařová et al.; 2006). Hledání nového místa je pak ztíženo mimo jiné kvůli nedostatku pracovních zkušeností či kvůli ztrátě kontaktu s vývojem dané profese. Návrat těchto žen na trh práce je přitom pro většinu rodin naprostou nutností – finanční zajištění rodin z jednoho příjmu je pro český kontext spíše výjimkou.

Rodičovství a zaměstnání jsou tedy v české realitě dvě sféry oddělené notně hrubou čarou. V současné době je pak prolomení této hranice sice potřebné, ale zároveň velmi nesnadné. Opatření jako jsou flexibilní nebo částečné pracovní úvazky, či plat odpovídající spíše odvedené práci než počtu odpracovaných hodin, které by mohly k tomuto narušení napomoci, jsou na českém trhu práce nedostatkovým zbožím – průměr Evropské unie v částečné zaměstnanosti matek je 31 %, zatímco v Česku je to pouhých 9 % (Kalíšková; 2012). Flexibilní zaměstnání, práce z domova či podpora časnějšího návratu z rodičovské dovolené je proto směr, kterým by se ČR měla vydat, pokud chce účinněji prosazovat rovné příležitosti v zaměstnání. V současné době je však možnost sladění práce a rodiny nedostatečná, není proto divu, že pro mnohé ženy jsou právě tyto omezené možnosti motivací k podnikání, od kterého flexibilitu a možnost sladění rodinného a profesního života očekávají. Je to právě flexibilita, kterou jako důvod vstupu do podnikání uvádějí nejčastěji (Křížková, 2011), a která ženy do podnikání láká nejvíce.

Zdroje:

Kalíšková, K. 2012. Nevyužitý potenciál země. Dostupné na www.czso.cz

Křížková, A. 2011. Pracovní dráhy žen v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství.

Kuchařová et al. 2006. Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. Praha: VÚSPSV.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>